Polityka prywatności

Od dn. 25.05.2018 znajduje zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W związku z tym poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony głównej oraz wszystkich serwisów w domenie kaplani.pl oraz kaplani.com.pl, zwanych dalej Portalem.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni, przy ul. Makuszyńskiego 2 (dalej: „my”), a w zakresie działalności serwisów społecznościowych utworzonych w mechanizmach społecznościowych Administratora – podmioty prowadzące te serwisy (patrz linki poniżej).

Można skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Makuszyńskiego 2, 81-595 Gdynia
 • przez e-mail: xj.nawrot[at]gmail.com (zamiast [at] wstaw @)
 • telefonicznie: +48 (58) 629 20 46

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem rodo[at]kaplani.pl.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania otrzymanych od Użytkownika danych osobowych jest w szczególności:

 • wysyłka Newsletterów, na które wyrażona została zgoda, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a, RODO;
 •  wykonanie zadania, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą, w tym do podjęcia działań na prośbę Użytkownika, którego dane dotyczą, także przed wykonaniem zadania, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, RODO;  
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c, RODO;
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stronę trzecią, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa usług Administratora, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f, RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy prawnej przetwarzania, w szczególności dane będą przechowywane:

 •  w przypadku przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do upływu okresów określonych przez te przepisy;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w tym do przetwarzania danych na podstawie prośby o zapisanie do Newslettera lub do listy osób gotowych podjąć się modlitwy w przesłanej przez Portal intencji – do momentu wycofania zgody (patrz sekcja Gromadzenie danych i ich rodzaj), a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prośby o modlitwę – do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia intencji modlitewnej, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie. Wskazane prawa przysługują tylko w zakresie i na zasadach określonych w RODO oraz w Ustawie z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781, stan prawny na dn. 11.11.2019).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do pobranych danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy Portalu oraz podmioty zewnętrzne, które zapewniają serwis i rozwój naszego Portalu od strony informatycznej. Posługują się w/w danymi wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym. Zbieranych danych nie wykorzystujemy w celach marketingowych, w tym nie dokonujemy profilowania treści. Nie przekazujemy ich także podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych oraz personalizacji reklamy.

Reklamy w Portalu.  Zawartości reklamowe pochodzące od zewnętrznych dostawców mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zalecamy, aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych. W szczególności Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej (więcej w sekcji „Gromadzenie danych i ich rodzaj"). Nie udostępniamy tym dostawcom żadnych danych Użytkowników.

Odnośniki i widgety społecznościowe. Nasza strona internetowa zawiera odnośniki/wtyczki do innych stron WWW. Dzięki temu można odwiedzić nasz profil prowadzony w mediach społecznościowych takich jak np. Facebook lub Youtube. Nie udostępniamy tym portalom żadnych danych Użytkowników, które zostały uzyskane przez nas w celu realizacji zadań naszego Portalu (w szczególności: Newsletter, realizacja intencji modlitewnych, pogotowie SMS), a zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 • Facebook – przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu umieszczamy kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując materiały w Portalu, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują następujące zasady ochrony prywatności: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 • Youtube – na stronach internetowych osadzane są materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dostawcy ww. usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie EOG, jak i poza tym obszarem – wtedy dbamy, aby byli oni objęci np. programem Privacy Shield, który zobowiązuje również do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych przekazywanych pomiędzy Europą a krajami spoza EOG.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE

Nie podejmujemy wobec Użytkowników Portalu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym nie dokonujemy profilowania treści.  

GROMADZENIE DANYCH i ICH RODZAJ

Jakiekolwiek dane osobowe zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Dane te zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danego zadania. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników, a żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Użytkowanie portalu. Każda czynność wykonywana w ramach Portalu jest zapisywana w logach, gdzie znajduje się IP użytkownika. Logi są przechowywane na serwerach przez 30 dni i dostępne dla uprawnionego personelu technicznego tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i koniecznością zachowania porządku publicznego (Dz.U.2017.0.1153, tj. Ustawa z dn. 17.05.1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stan prawny na dn. 11.11.2019, oraz Dz.U.2019.0.1950, tj. Ustawa z dn. 6.06.1997 – Kodeks karny, Art. 196 KK, stan prawny na dn. 11.11.2019).

Monitorowanie ruchu i statystyki Portalu. Na Portalu zainstalowane są skrypty umożliwiające monitorowanie ruchu i zbieranie anonimowych statystyk dotyczących przeglądanych treści. Statystyki gromadzimy przy pomocy takich narzędzi jak Google Analytics; informacje na temat polityki prywatności Google są dostępne tutaj: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

Pliki cookies. Używamy ciasteczek (plików cookies) jedynie w celu administrowania serwisem oraz poprawy jakości świadczonych usług, a także dla celów statystycznych. Zbieranych danych nie wykorzystujemy w celach marketingowych, w tym nie dokonujemy profilowania treści. Nie przekazujemy ich także podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych oraz personalizacji reklamy. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownik Portalu może zdecydować, że nie chce, aby pliki cookies były przechowywane na jego komputerze.  Można też je usunąć (wszystkie lub tylko niektóre): np. w przeglądarce Firefox należy wejść w: Opcje → Prywatność, a w przeglądarce Chrome – w: Ustawienia → Ustawienia zaawansowane → Prywatność → Ustawienia treści. Proszę pamiętać, że tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno.

Intencje modlitewne. Prośba o modlitwę poprzez formularz dostępny na Portalu wymaga wpisania intencji modlitewnej, podania adresu mailowego, imienia oraz roku święceń. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie jest możliwa realizacja intencji modlitewnej. Intencja modlitewna, wraz z imieniem oraz rokiem święceń, ale bez podanego przez Użytkownika e-maila, przekazywana jest do osób, które podejmują się modlitwy w tej intencji, po uprzedniej moderacji intencji w celu uzyskania maksymalnej możliwej jej anonimizacji, a podany e-mail użyty jest przez pracownika Portalu wyłącznie do potwierdzenia Użytkownikowi przyjęcia jego intencji. E-mail ten przechowywany jest do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie właściwej intencji modlitewnej, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pogotowie SMS. Prośba o modlitwę poprzez wysłanie SMS wymaga podania intencji modlitewnej oraz imienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie jest możliwa realizacja intencji modlitewnej. Intencja modlitewna, wraz z imieniem, ale bez numeru telefonu, z którego otrzymano prośbę o modlitwę, przekazywana jest do osób, które podejmują się modlitwy w tej intencji, po uprzedniej moderacji intencji w celu uzyskania maksymalnej możliwej jej anonimizacji. Uzyskany tutaj nr telefonu użyty jest przez pracownika Portalu wyłącznie do potwierdzenia Użytkownikowi przyjęcia jego intencji; numer ten przechowywany jest do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie właściwej intencji modlitewnej, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Intencje modlitewne – lista osób. Zapisanie się do listy osób gotowych podjąć się modlitwy za kapłana wymaga podania adresu e-mail, imienia i  nazwiska, oraz wypełnienia pola Uwagi. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie jest możliwa realizacja intencji modlitewnej. Pozostałe dane, tj. nr telefonu, nie jest konieczny do realizacji zadania. Wszystkie podane dane przechowywane są do momentu wycofania zgody poprzez kontakt z właściwym inspektorem ochrony danych (rodo[at]kaplani.pl) lub do momentu wskazanego przy rejestracji na listę (pole Uwagi), a po tym czasie, w jednym i drugim przypadku, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Newsletter. Portal udostępnia możliwość zamówienia newsletterów. Dla wykonania usługi konieczne jest podanie adresu mailowego osoby zamawiającej i potwierdzenie jego autentyczności za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny (osobno dla każdego newslettera). Adresy te wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi. Rezygnacji z subskrypcji można dokonać klikając na link umieszczony w stopce newslettera – rezygnacja ta jest równoznaczna z automatycznym usunięciem właściwego adresu mailowego z naszej bazy danych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową na adres kaplani[at]kaplani.pl.
 

Dziękujemy za okazane nam zaufanie...
Zespół Portalu kaplani.pl