Litania przebłagalna za grzech pasterzy

Autor tekstu
Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Myśl o tym, że w naszej diecezji nigdy nie odbyło się przebłaganie za grzechy duchowieństwa towarzyszyła nam od dłuższego czasu. Już w ogłoszonym przez papieża Benedykta roku kapłańskim (2009/10) chodziła mi myśl, że potrzebna jest liturgia pokutna, bo nasze grzechy są skandalem, który powstrzymuje wylanie ogromnych łask na ziemię.

Myśl o tym, że w naszej diecezji nigdy nie odbyło się przebłaganie za grzechy duchowieństwa towarzyszyła nam od dłuższego czasu. Już w ogłoszonym przez papieża Benedykta roku kapłańskim (2009/10) chodziła mi myśl, że potrzebna jest liturgia pokutna, bo nasze grzechy są skandalem, który powstrzymuje wylanie ogromnych łask na ziemię.

LITANIA PRZEBŁAGALNA

Podzieliłem się tą myślą z pracownikami kurii biskupiej, ale chyba nie potraktowano poważnie mych słów. Sprawa dojrzewała. Jak się okazało nie tylko we mnie. W tym roku Gdańska SNE powołała Kasię na koordynatora czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego. Do jej zespołu dołączył się ks.Piotr, który zainspirował nas do stworzenia litanii pokutnej, w której poprosimy Boga o przebaczenie naszych win zaciągniętych wobec siebie, a szczególnie win kapłanów wobec wspólnot i świeckich. Gdy na czuwaniu zaczęliśmy odmawiać tę litanię, nogi się pode mną uginały. Moc Boża zawarta w niej jest tak wielka, że wszystkich nas dogłębnie poruszyło odczucie obecności Boga - jak Duch Prawdy wyzwala nas z obłudy i fałszu oraz przychodzi, by uleczyć nasze rany. Czuliśmy się wezwani przez Ducha do okazania sobie w szczerych gestach wzajemnego przebaczenia. Dziś dzielimy się tą litanią z Wami, bo wierzymy, że napisanie jej nie było dziełem zamierzonym przez Boga tylko dla jednej grupy, ale że natchnienie, z którego powstawała jest uniwersalne i wzbudzi w wielu miejscach wylanie ogromnych łask na Lud Boży.

Pozdrawiam w Panu.

Ks. Zbigniew Wądrzyk.

REF. Kyrie eleison po każdej wyróżnionej części

Jezu, który wsłuchiwałeś się w Słowa Ojca, wyznajemy Tobie grzech kapłanów:

 • głoszenia homilii bez wcześniejszego rozważania Pisma św.,

 • głoszenia homilii ściąganych z Internetu

 • niegłoszenia Dobrej Nowiny w czasie homilii i na katechezie

 • wyznajemy Tobie grzech braku miłości Słowa Bożego

 • wyznajemy Tobie grzech osądzania i protekcjonalnego odnoszenia się do innych

 • obojętności wobec nauczania papieży

Jezu, który szukałeś czasu i miejsca na samotną modlitwę z Ojcem, wyznajemy Tobie grzech:

 • zaniedbywania brewiarza

 • wyznajemy Tobie grzech zaniedbywania adoracji Najświętszego Sakramentu

 • zaniedbywania medytacji biblijnej

Jezu, który przyszedłeś dla tych, którzy źle się mają, wyznajemy Tobie grzech:

 • poniżania penitentów

 • wyznajemy Tobie grzech słów raniących w konfesjonale

 • odpukanych spowiedzi

 • wyznajemy Tobie grzech braku cierpliwości wobec grzeszników

Jezu Dobry Pasterzu, który troszczyłeś się o powierzone Ci przez Ojca owce, wyznajemy Tobie grzech:

 • zaniedbania troski o powierzone wspólnoty

 • porzucania wspólnot przez ich pasterzy

 • wyznajemy Tobie grzech braku ducha służby

 • wyznajemy Tobie grzech braku otwartości księży na dzieło Nowej Ewangelizacji

 • wyznajemy Tobie grzech wyśmiewania działań ewangelizacyjnych i uleganie duchowi sprzeciwu wobec głoszonej Dobrej Nowiny

Jezu Chryste, który w geście służby umyłeś swoim uczniom nogi, wyznajemy Tobie grzech:

 • stawiania władzy w naszych wspólnotach ponad ducha służby

 • wyznajemy Tobie grzech zamykania się przed ludźmi słabymi i upadającymi, ale pragnącymi przemiany, wyzwolenia, pragnącymi Boga

 • wyznajemy Tobie grzech tych kapłanów, którzy zachowują się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ci, którzy ją przekazują

 • wyznajemy Tobie grzech kapłanów, którzy tworzą Kościół podobny do urzędu celnego, a nie do ojcowskiego domu, gdzie jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem

 • wyznajemy Tobie grzech tych proboszczów, którzy zachowują się jak strażnicy muzeum, a nie jak ojcowie czekający na swoje dzieci

Jezu, który powiedziałeś „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, wyznajemy Tobie grzech:

 • zniewolenia pornografią

 • wyznajemy Tobie grzech wykorzystywania seksualnego nieletnich

 • wyznajemy Tobie grzechy samotnicze i homoseksualne

 • wyznajemy Tobie grzechy cudzołóstwa

 • wyznajemy Tobie grzech obojętności wobec ofiar uwiedzenia i przemocy seksualnej

 • wyznajemy Tobie grzechy związane z nadużywaniem alkoholu i nikotynizmem

Jezu, który byłeś ubogi, wyznajemy Tobie grzech

 • chciwości

 • wyznajemy Tobie grzech niegodziwego obejmowania urzędów kościelnych

 • marnotrawienia pieniędzy wspólnot Kościoła i wykorzystywania ich niezgodnie z wolą ofiarodawców

 • wyznajemy Tobie grzech życia ponad średni stan wiernych świeckich

 • wyznajemy Tobie grzech skąpstwa wobec ubogich i dzieł ewangelizacji

Jezu, który w Wieczerniku modliłeś o jedność swoich uczniów, wyznajemy Tobie grzech:

 • braku duchowej jedności między kapłanami

 • wyznajemy Tobie grzech odrzucenia przez przełożonych kapłanów inaczej myślących, słabych fizycznie i psychicznie

 • wyznajemy Tobie grzech przemocy słownej i emocjonowanej w relacjach między kapłanami, szczególnie przełożonych wobec podwładnych

Jezu, który zawsze pełniłeś wolę Ojca, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • braku rozeznawania woli Ojca

 • podążania za własną wolą, a nie wolą Boga

 • powierzchownego traktowania wiary

 • zaniedbywania modlitwy i Mszy świętych

 • zaniedbywania rozważania Słowa Bożego

 • zaniedbywania spotkań wspólnoty do, której nas powołałeś

 • nieposłuszeństwa spowiednikom i kierownikom duchowym

 • pychy samowystarczalności - tego, że sami zawsze wiemy lepiej i nie potrzebujemy rady innych

 • egoizmu, przesadnego skupiania się na sobie

Jezu, który z szacunkiem odnosiłeś się do każdego człowieka, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • niedostrzegania i wykluczania z naszego życia ludzi, o których myślimy, że są od nas gorsi

 • traktowania innych jedynie jako środek do osiągnięcia własnych celów

 • wybierania tylko tych znajomości, które sprawiają nam przyjemność lub korzyść

 • wykluczenia Ciebie Boże z relacji z drugim człowiekiem

 • niedostrzegania Ciebie w drugim człowieku

 • nieposzanowania godności i prawa do dobrego imienia każdego człowieka

 • wchodzenia w życie innych w nachalny sposób

 • wyznajemy Tobie grzech szufladkowania innych ludzi

Jezu, który pozwalałeś dzieciom przychodzić do siebie, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • odrzucania i pogardy innych ze względu na niższe wykształcenie lub chorobę,

  zajmowane stanowisko, brak zdolności, niższą inteligencję czy inną narodowość
 • szydzenia ze słabszych i czynienia ich obiektem kpin

 • wywyższania się nad maluczkimi

Jezu, Twoje Słowo przywróciło życie Łazarzowi, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • szargania opinii drugiej osoby przez obmowę, plotki, posądzenia, podejrzenia

 • odbierania okazji do samoobrony „oskarżonemu" lub „osądzonemu"

 • zdrady cudzych tajemnic i niedotrzymania obietnic

 • znieważania słowami

 • pozbawiania innych nadziei poprzez sianie słów pełnych pesymizmu i negatywizmu

 • wyznajemy Tobie grzech niesprawiedliwej oceny

Jezu, który usłyszałeś wołanie Bartymeusza, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • brak „wyobraźni miłosierdzia”

 • obojętnego przechodzenia obok potrzeb i cierpień ludzkich

 • braku pomocy słabszym, schorowanym lub niepełnosprawnym

 • braku miłosierdzia wobec cierpiących i potrzebujących

 • braku modlitwy za potrzebujących

Jezu, który przebaczyłeś Piotrowi trzykrotne zaparcie się Ciebie, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • braku przebaczenia tym, którzy przeciwko nam zawinili

 • niedawania drugiej szansy tym, którzy nas zawiedli bądź zadali nam ból

 • w relacjach stawiania sprawiedliwości na pierwszym miejscu przed miłosierdziem

Jezu, który powiedziałeś „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, wyznajemy Tobie także grzech obecny w naszych wspólnotach:

 • wzbudzania konfliktów w naszych wspólnotach

 • niedążenia do przebaczenia i pojednania

 • narzucania innym własnego zdania

 • podkopywania pozycji pasterza, lidera i osób odpowiedzialnych

 • zazdroszczenia innym ich przyjaźni

 • zazdrości talentów i umiejętności

 • zazdrości charyzmatów

Jezu, który „po odśpiewaniu hymnu wyszedłeś z uczniami w stronę Góry Oliwnej”, wyznajemy Tobie grzech obecny w naszych wspólnotach:

 • braku zaangażowania w modlitwę poprzez hymny i pieśni pełne Ducha w czasie spotkań wspólnoty

 • nierozwijania talentów i zdolności muzycznych

 • kierowania się modą a nie natchnieniami Ducha przy wybieraniu pieśni w czasie modlitwy wspólnoty

Jezu, który uczyniłeś Piotra swoim następcą, wyznajemy Tobie grzech:

 • tych liderów i animatorów, którzy stawiają władzę ponad służbę

 • grzech nierozeznawania woli Bożej i drogi dla naszych wspólnot

 • grzech nieposłuszeństwa wobec  poznanej woli Boga i realizowania misji wg własnego pomysłu

 • grzech zaniedbania przygotowań spotkań wspólnoty

 • braku wrażliwości na potrzeby braci i sióstr ze wspólnoty

 • traktowania innych instrumentalnie

 • wymagania od braci i sióstr służby ponad ich siły czy możliwości

 • niepostępowania zgodnie z charyzmatem wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji

 • tworzenia grup zamkniętych na innych

Jezu, nauczający z miłością, wyznajemy Tobie grzech:

 • głoszenia siebie w czasie ewangelizacji

 • grzech przepowiadania pozbawionego miłości i dobra

 • rozcieńczania konkretnych wskazań Ewangelii w naszym postępowaniu i głoszeniu

 • nierzetelnego przygotowania do rekolekcji i innych dzieł ewangelizacyjnych

 • grzech przesadnego krytykowania głoszących nauczania

 • grzech porzucenia ewangelizacji